Juridiske opplysninger

Juridiske opplysninger

I henhold til bestemmelsene i paragrafene 6-III og 19 i Lov om tillit til digital økonomi, informerer vi brukerne om følgende forhold:

Hjemmesiden (i det følgende kalt "Hjemmesiden"), redigeres av: GIE (Den økonomiske interessegruppen) Atout France, hvis hovedkontor har følgende adresse: 200/216 rue Raymond Losserand, CS 60043, 75680 PARIS Cedex 14, Tlf.: + 33 1 42 96 70 00 Foretaket er registrert i handels- og selskapsregisteret med nummer 340 709 211.

Atout France inngår i registeret av reisearrangører med registreringsnummer: IM075190026. Atout France har en finansiell garanti hos APST (15 avenue Carnot, 75017 Paris) samt en ansvarsforsikring hos GAN ASSURANCES (8-10 rue d’Astorg, 75008 Paris).

E-postadresse: legal[@]atout-france.fr

Ansvarshavende redaktør for publikasjonen av Hjemmesiden er generaldirektøren for Atout France; Caroline Leboucher.

Hjemmesiden er utleid av Oxalide, hvis hovedkontor har adresse: 25, boulevard de Strasbourg, F-75010 Paris Tlf.: +33 1 75 77 16 50

Intellektuell eiendomsrett

Hjemmesiden hører i sin helhet inn under fransk lovgivning når det gjelder intellektuell eiendomsrett og personlige opplysninger i tillegg til internasjonal lov.

Samtlige informasjoner, piktogrammer, ikoner, fotografier, bilder, tekster, videosekvenser, animasjoner med eller uten lyd og andre elementer som er tilgjengelige på Hjemmesiden er beskyttet av industriell og intellektuell eiendomsrett som enten tilhører Atout France eller hvor Atout France har rett til å gjengi eller fremstille ovennevnte.

Det betyr, at enhver gjengivelse, fremstilling, adaptasjon, oversettelse og / eller endring, enten denne er total eller delvis, eller overførsel, uavhengig av hvilken måte dette måtte gjennomføres på, er forbudt uten at det på forhånd er innhentet uttrykkelig skriftlig tillatelse til dette fra Atout France. En slik handling vil utgjøre en forfalskning slik dette er definert i paragraf L.335-2 og påfølgende i Lov om intellektuell eiendomsrett.

Papirkopi til privat bruk av ovennevnte juridiske forhold er tillatt i henhold til paragraf L.122-5 i Lov om intellektuell eiendomsrett.

Ved forespørsel om bruk eller eventuelle spørsmål, vennligst kontakt oss på følgende adresse:

Atout France, Secrétariat général, 200/216 rue Raymond Losserand, CS 60043, 75680 PARIS Cedex 14 F-75009 Paris

eller pr. e-post på følgende adresse: legal[@]atout-france.fr

Varemerkene til Atout France og dets partnere, samt de logoer som finnes på Hjemmesiden er registrerte varemerker. Enhver gjengivelse, enten den er total eller delvis, av disse varemerkene eller logoene som er basert på elementer som finnes på Hjemmesiden er forbudt uten at det på forhånd er innhentet uttrykkelig tillatelse til dette fra Atout France i henhold til lov om intellektuell eiendomsrett. Atout France kan ikke gjøres ansvarlig for hva brukeren får tilgang til via hypertekstlenker på Hjemmesiden og som lenker til andre nettsteder.

Datasikkerhet og personvern

Å respektere regelverket som omhandler beskyttelse av opplysninger av personlig karakter er et avgjørende element i det tillitsforholdet vi ønsker å etablere med deg. Formålet med denne meldingen er å informere deg på en transparent måte om hvordan databehandlingen vår vil kunne gjennomføres i løpet av dette forholdet. I egenskap av å være ansvarlig for databehandlingen, vil Atout France innhente og behandle data av personlig karakter til følgende formål: -
Informere deg om våre og våre partneres eventer, samt å gi deg anledning til å ta del i disse: - Sende deg informasjon (nyhetsbrev, kataloger osv.) - Tilby deg våre produkter og tjenester, samt informere deg om de våre partnere tilbyr. - Gi deg tilgang til vår nettside og dermed muligheten til å kunne delta i konkurransene våre. - Gi oss muligheten til å foreta analyser og undersøkelser tilknyttet de produktene og de tjenestene vi tilbyr, samt besøkshyppigheten på våre nettsider.

Data av indirekte personlig karakter til statistisk bruk, kan innhentes til administrative formål av din bruk og surfing på nettsidene. Vår policy når det gjelder cookies kan du lese mer om på: http://sca.france.fr/no/infosite/politique-matiere-cookies.

Vi vil kun være i stand til å sette i verk databehandling når et av følgende vilkår er oppfylt: - Din godkjennelse av vilkårene for databehandling er mottatt. - Det foreligger en legitim årsak fra enten vår eller en tredjeparts side, som berettiger iverksettelse av behandling av data av personlig karakter. - Gjennomføringen av kontrakten oss imellom, krever at vi foretar behandling av innhentede personlige data. - Vi er forpliktet i henhold til lover og regelverk å utføre behandling av en viss type data av personlig karakter.

Hvis vi skulle be om din godkjennelse, vil denne innhentes direkte på skjemaet som benyttes for å innhente opplysninger som gjelder deg.

Slik kan du utøve rettighetene dine

Du kan utøve rettighetene dine (krav om innsikt, retting, sletting, innsigelser, begrensning, detaljerte opplysninger) ved å fylle ut skjemaet i denne linken og sende det til oss pr. e-post: contact.rgpd@atout-france.fr eller pr. brev til Atout France, Service Juridique, 200/216 rue Raymond Losserand, CS 60043, 75680 PARIS Cedex 14, Frankrike. Du må dokumentere identiteten din.

Du kan klage til en tilsynsmyndighet som i Frankrike er CNIL, 3, place de Fontenoy, TSA 80715, 75334 Paris cedex 07, Frankrike.

Du har mulighet til å definere retningslinjer for oppbevaring, sletting og deling av personopplysningene dine etter din bortgang. Det kan du gjøre via en betrodd tredjepart som er ansvarlig for å håndheve avdødes vilje i overensstemmelse med kravene i gjeldende lovbestemmelser.

Detaljerte opplysninger

Du finner flere opplysninger om behandling av personopplysningene dine ved å besøke Datatilsynets hjemmeside: datatilsynet.no. Her har du også mulighet til å klage over behandlingen av personopplysningene dine. Hvis du er partner/eksisterende eller fremtidig kunde hos Atout France, finner du ytterligere opplysninger via denne linken

Du kan også kontakte oss via følgende adresser: contact.rgpd@atout-france.fr eller via brev til Atout France – Service Juridique, 200/216 rue Raymond Losserand, CS 60043, 75680 PARIS Cedex 14, Frankrike. Til henstillingen om utøvelse av rettighetene, må du legge ved en kopi av legitimasjon med underskrift, slik at vi kan kontrollere identiteten din.

Cookies

For mer informasjon, klikk på dette linken

Ansvarsbegrensning

Atout France kan ikke gjøres ansvarlig for faktuelle feil som eventuelt vil kunne ha sneket seg inn i den informasjonen som er lagt ut på Hjemmesiden til tross for de anstrengelser som legges i vedlikeholdet av siden.

Den informasjonen som ligger på Hjemmesiden er ment å være veiledende og fritar ikke brukeren fra å foreta en egenhendig analyse og undersøkelse.

Atout France kan heller ikke gjøres ansvarlig for informasjon, utsagn og meninger på sider det lenkes til via hypertekstlenker som Atout France ikke er redaksjonelt ansvarlig for.

Atout France kan ikke gjøres ansvarlig for feilaktig overførsel av data via internettets forskjellige nettverk. D

et samme gjelder for kompatibilitetsproblemer forårsaket av brukerens nettleser.

Enhver tvist tilknyttet bruk av Hjemmesiden skal avgjøres av fransk lov. Brukeren anerkjenner at domstolene i Paris innehar enekompetanse på dette området.